Projekty dofinansowane z funduszy UE.Unia Europejska Union

Polityka prywatności

Polityka Prywatności to miejsce, w którym dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem. Niniejszą Politykę Prywatności stworzyliśmy tak, abyś znalazł w niej wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązującego od 25 maja 2018 r. („RODO”). Ilekroć poniżej mówimy o danych, mamy na myśli podane nam przez Ciebie lub uzyskane przez nas z innych źródeł Twoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres email czy numer telefonu.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest See My Model Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Żurawiej 71, 15-540 Białystok, prowadzącą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000853984, NIP: 9662142028, REGON: 38672518400000.
 2. See My Model Sp. z o.o. jest operatorem serwisu www.seemymodel.com.

Kiedy przetwarzamy twoje dane:

Twoje dane osobowe przetwarzamy zawsze wtedy, gdy korzystasz z serwisu www.seemymodel.com. W szczególności podczas dokonywania przez Ciebie rejestracji w naszym serwisie, przesyłania plików na nasz serwer oraz pobierania udostępnionych (przetworzonych) plików, poprzez udostępniony link URL.

Kontakt w sprawie danych osobowych:

contact@seemymodel.com

Czy masz obowiązek podawać nam Twoje dane?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać.

Jakie dane przetwarzamy?

Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej w ramach rejestracji użytkowników w prowadzonym przez nas serwisie internetowym www.seemymodel.com, w tym w celu prowadzenia konta użytkownika, zmienianiu oryginalnej formy udostępnionych modeli (plików), przechowywaniu udostępnionych modeli oryginalnych oraz modeli przetworzonych, wykorzystywaniu udostępnionych modeli w celach poprawienia jakości pracy Systemu, przenoszeniu udostępnianych przez modeli pomiędzy Serwerami oraz krajami, zbieraniu informacji o udostępnionych modelach na temat ich rodzaju, rozmiaru, liczby polygon czy liczby wyświetleń, a także w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną na nasz adres korespondencję.

Przetwarzanie niektórych Twoich danych osobowych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom.

Twoje dane przetwarzamy również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu:

 1. monitorowania Twojej aktywności w naszych serwisach (m.in. przy pomocy plików cookies i wykorzystywanych przez nas narzędzi),
 2. profilowania Twoich zainteresowań i potrzeb (również przy pomocy plików cookies), aby kierować do Ciebie tylko te usługi, które mogą Cię zainteresować,
 3. marketingu bezpośredniego naszych usług dzięki temu możemy informować Ciebie o naszej ofercie,
 4. poznania Twojej opinii na temat świadczonych przez nas usług,
 5. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności,
 6. monitorowania, powstrzymywania i wykrywania ewentualnych oszustw lub nadużyć popełnionych za pośrednictwem świadczonych przez nas usług,
 7. oceny ryzyka związanego ze świadczeniem przez nas niektórych usług.

Jeśli udzieliłeś stosownej zgody, możemy: wysyłać Ci nasz newsletter lub kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, ponadto, jeżeli wyraźnie zgodziłeś się na to, możemy przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, które staną się odrębnymi Administratorami danych - to znaczy, że będą sami decydować o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych. Takimi podmiotami mogą być na przykład banki danych, takie jak Acxiom, czy inne podmioty.

Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. zawarcie i realizacja umowy, lub
 2. wyrażona przez Ciebie zgoda, lub
 3. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub
 4. spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe. Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

 1. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody.
 3. Dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes. W szczególnych przypadkach, którymi są przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Twoje dane możemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 4. Dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom, czy podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy:

 1. Wyrazisz dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Twoja zgoda może być w każdym momencie odwołana.
 2. Udostępnienie jest konieczne w celu realizacji usługi. Odbiorcami Twoich danych mogą być:
 • Bank lub inny dostawca usług płatniczych – dane konieczne do zrealizowania usługi płatniczej,
 • W szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, innym dostawcom usług płatniczych). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

Jednocześnie pragniemy wskazać, iż korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów przy realizacji części zadań, np. stworzenia oprogramowania, w oparciu o które działa nasz serwis, prowadzenia spraw księgowych, przechowywania danych, obsługi marketingowej. W takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w określonym celu, nadal pozostając administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo. W związku z korzystaniem z serwisów naszych podwykonawców możemy przekazać Twoje dane do państw trzecich. Dbamy jednak by co do zasady tego nie robić, a gdy musimy – przekazujemy tylko niezbędne, możliwie minimalne ilości danych.

Czy Twoje dane będą poddawane automatyzowanemu procesowi poddawania decyzji (w tym profilowaniu)?

Możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań odejmowanych w serwisie www.seemymodel.com oraz na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób treści. W przypadku usługi newslettera możemy również profilować dostarczane Ci treści. Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobny sposób.

Jak chronimy Twoje dane?

Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych, które przetwarzamy. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Chronimy Twoje dane przede wszystkim poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Twoim danym. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń, szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu do danych). Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

Jakie są Twoje uprawnienia?

W związku z tym, że powierzasz nam swoje dane osobowe, mamy wobec Ciebie zobowiązania, które masz prawo od nas egzekwować:

 1. Masz prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami Twoich danych dysponujemy, jakie są kategorie odbiorców Twoich danych oraz planowanego przez nas okresu przechowywania Twoich danych.
 2. Masz możliwość dostępu do przetwarzanych przez nas danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych.
 3. Możesz żądać usunięcia przetwarzanych przez nas danych. Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, gdy Twoje dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub nie istnieje inny prawnie uzasadniony interes, który usprawiedliwia dalsze przetwarzanie danych. Twoje dane usuniemy wówczas, gdy:
  • nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą wycofałeś, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.
 4. W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Przetwarzanie danych będzie więc legalne do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
 5. Masz prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:
  • zgłaszasz, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe; ograniczenie następuje do czasu pozwalającego na weryfikację prawidłowości danych,
  • brak jest podstawy prawnej przetwarzania, a Ty sprzeciwiasz się definitywnemu usunięciu Twoich danych,
  • nie potrzebujemy już Twoich danych do celów, w jakich je zebraliśmy, jednak Tobie są one potrzebne w celu obrony swoich interesów lub dochodzenia roszczeń,
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy nie istnieje nadrzędna wobec Twojego sprzeciwu, podstawa przetwarzania.
 6. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora. Niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania, o ile nie istnieje podstawa nadrzędna wobec złożonego sprzeciwu.
 7. Twój sprzeciw będzie uwzględniony zawsze w odniesieniu do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim profilowanie to jest związane z marketingiem bezpośrednim.
 8. Informujemy, że w rezultacie skorzystania przez Ciebie z uprawnień wskazanych powyżej, istnieje możliwość, że przestaniemy świadczyć na Twoją rzecz niektóre usługi (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych Twoich danych osobowych.
 9. Masz prawo do otrzymania Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy oraz do przeniesienia tych danych do innego administratora. Dotyczy to danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany:
  • które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, lub
  • które przetwarzamy na podstawie zawartej z Tobą umowy.
 10. W przypadku, gdy uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Masz prawo, aby nie być poddanym procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, jeżeli takie działania wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływają. Możemy jednak stosować zautomatyzowany proces podejmowania decyzji, gdy taka decyzja:
  • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy,
  • jest dozwolona na podstawie odrębnych przepisów prawa, lub
  • ma miejsce po wyrażeniu przez Ciebie zgody.
 12. W przypadku, gdy będziesz poddany procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, masz prawo do uzyskania interwencji naszego pracownika, który dodatkowo zweryfikuje Twoją sytuację oraz podjętą decyzję, możesz przedstawić nam swoje stanowisko lub zakwestionować podjętą decyzję.

© 2022 See My Model. All Rights Reserved.