Projekty dofinansowane z funduszy UE.Unia Europejska Union

Regulamin serwisu

Rozdział 1

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis See My Model działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis See My Model, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Operatorem Serwisu See My Model jest See My Model Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-540) przy ul. Żurawiej 71, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000853984, NIP: 9662142028, REGON: 386725184, telefon kontaktowy: +48 665 866 815
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług serwisu See My Model stosuje się przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
 5. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu See My Model należą do Operatora. Serwis jest chroniony na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozdział 2

§ 2. Definicje

 1. Użyte w regulaminie określenia, bez względu na użycie małych lub dużych liter, oznaczają:
  1. Klauzula Informacyjna RODO - informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Operatora udostępniona na stronie Serwisu pod adresem: www.seemymodel.com w zakładce Klauzula Informacyjna RODO.
  2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną zawierający Umowę z Operatorem dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  3. Model – plik źródłowy (plik w formie natywnej) przesyłany przez Użytkownika na Serwer Operatora.
  4. Newsletter – usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika, pozwalająca Użytkownikowi na otrzymywanie od Operatora na podany adres e-mail informacji dot. działalności Serwisu, po wcześniejszym dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail.
  5. Operator – See My Model Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-540) przy ul. Żurawiej 71, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000853984, NIP: 9662142028, REGON: 38672518400000.
  6. Polityka prywatności – dokument udostępniony na stronie Serwisu pod adresem: www.seemymodel.com w zakładce Polityka Prywatności, określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Operatora.
  7. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Użytkownika polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Serwisu, celem utworzenia konta.
  8. Regulamin - niniejszy dokument, określający rodzaje oraz warunki świadczenia usług przez See My Model Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, warunki uzyskania dostępu, realizacji oraz zakończenia świadczenia takich usług, celem utworzenia konta.
  9. Serwis – serwis See My Model funkcjonujący pod adresem www.seemymodel.com.
  10. Subskrypcja – usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika obejmująca cykliczne odnawianie płatnego korzystania z usług See My Model w ramach internetowego Serwisu.
  11. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, której celem jest świadczenie usług Operatora na rzecz Użytkownika, której szczegółowe warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie.
  12. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę z Operatorem, mającą na celu świadczenie usług w drodze elektronicznej na rzecz Użytkownika.
  13. Zlecenie - zlecenie wykonania usługi polegającej na tworzeniu wizualizacji przestrzennej 3D przez Operatora na podstawie modeli przesłanych przez Użytkownika, której szczegółowe warunki zostały omówione w dalszej części Regulaminu.
  14. Wyświetlenie – uzyskanie dostępu do (odtworzenie) pliku poprzez serwer wykorzystywany przez Operatora.
 2. Tytuły rozdziałów w niniejszym Regulaminie zostały zastosowane jedynie w celu ułatwienia posługiwania się nim i nie stanowią jego części, ani nie mogą być wykorzystywane dla interpretacji tego Regulaminu.

§ 3. Użytkownicy

 1. W celu uzyskania możliwości korzystania z usług Serwisu, Użytkownik musi dokonać bezpłatnej rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza umowy.
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru wariantu subskrypcji, bądź korzystania z nieodpłatnych funkcji Serwisu. Każdorazowo szczegółowe warunki danego planu subskrypcyjnego wyświetlane są na stronie przed dokonaniem zakupu, a także najważniejsze elementy planu subskrypcji przesyłane są drogą elektroniczną, na adres wskazany przy rejestracji konta. Operator może przedstawić Użytkownikowi indywidualny plan subskrypcyjny, niedostępny dla innych Użytkowników.
 3. W celu dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik musi wprowadzić do elektronicznego formularza Umowy m.in. następujące dane:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres,
  • firmę (w przypadku, gdy Użytkownik jest przedsiębiorcą),
  • adres e-mail.
 4. W wyniku przeprowadzenia rejestracji Użytkownikowi zostaje nadane indywidualne konto w Serwisie. Logowanie na indywidualne konto Użytkownika odbywa poprzez wprowadzenie loginu i hasła ustanowionych przez niego w wypełnionym elektronicznym formularzu Umowy.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z usług oferowanych przez Serwis jest możliwe po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych i świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Po spełnieniu warunków określonych w niniejszym paragrafie Użytkownik otrzymuje prawo korzystania z usług Serwisu za pośrednictwem strony internetowej www.seemymodel.com. Rejestracja konta wraz z akceptacją niniejszego regulaminu jest równoznaczna z zawarciem Umowy.
 7. Użytkownik ma prawo do usunięcia nadanego mu indywidualnego konta w każdej chwili, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Usunięcie konta następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Usuń konto” znajdujący się z panelu administracyjnym konta. Usunięcie konta, posiadającego aktywną subskrypcje oznacza jej anulowanie, wraz z końcem najbliższego okresu rozliczeniowego. Usunięcie konta uniemożliwia jednak podjęcie jakichkolwiek działań mieszczących się w wykupionym pakiecie subskrypcji.
 8. Usunięcie konta, czy anulowanie subskrypcji nie stanowi podstawy Użytkowania do ubiegania się o zwrot, bądź jakąkolwiek rekompensatę z tytułu niewykorzystania subskrypcji w pełni. Zakończenie subskrypcji zawsze następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego.
 9. Usługi Serwisu nie są świadczone przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Użytkownik, będący konsumentem, nie wyraził zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustawie o prawach konsumenta.

Rozdział 3
Zasady Korzystania z Serwisu

§ 4. Zasady ogólne

 1. Użytkownik przed zawarciem Umowy, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, oraz że akceptuje wszelkie jego postanowienia.
 2. Operator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż funkcjonowanie Serwisu odbywa się w trybie testowym (beta), co oznacza, iż Serwis nie gwarantuje w jakikolwiek sposób pełnej funkcjonalności i poprawności działania jakichkolwiek oferowanych funkcji, na co Użytkownik świadomie wyraża zgodę.
 3. Wadliwe działanie Serwisu (bądź części świadczonych usług), nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika wobec Operatora. Użytkownik mając świadomość etapu testowego zrzeka się nieodwołanie i bezwarunkowo wszelkich istniejących, bądź mogących powstać w przyszłości roszczeń w zakresie nieprawidłowego działania usług czy świadczeń do których zobowiązał się Operator. Za nieprawidłowe działanie poczytuje się także brak funkcjonalności, niedziałanie usług, przekroczenie przyjętych terminów przez Operatora. Zapisu niniejszego ustępu nie stosuje się wobec Konsumenta.
 4. W celu skorzystania z usług Serwisu, Użytkownik musi spełniać wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator, tj.:
  • posiadać dostęp do Internetu,
  • posiadać poprawnie skonfigurowane konto mailowe,
  • posiadać poprawnie skonfigurowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową,
  • posiadać włączoną obsługę plików Cookie i JavaScript.
 5. Operator zastrzega, że korzystanie z usług Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet oraz rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania.

§ 5. Treści cyfrowe

 • Usługi świadczone w ramach Serwisu są świadczone poprzez wytworzenie i dostarczenie drogą elektroniczną do Użytkownika treści w formie cyfrowej w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Treści cyfrowe w ramach wykonywania Zlecenia nie są zapisane i dostarczane na nośniku materialnym.
 • Konsumentowi przysługują uprawnienia, opisane w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności opisane w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

§ 6. Zasady składania Zleceń

 1. Użytkownik może składać Zlecenia z ograniczeniami wynikającymi z aktywnego planu subskrypcyjnego, bądź wedle możliwości aktualnie oferowanych przez Serwis.
 2. Składanie Zleceń odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.seemymodel.com. W celu złożenia Zlecenia niezbędnym jest posiadanie indywidualnego konta użytkownika, które zostaje nadane Użytkownikowi w wyniku przeprowadzenia Rejestracji lub wykupienia Subskrypcji.
 3. W celu złożenia Zlecenia Użytkownik jest zobowiązany udostępnić Operatorowi posiadany Model w natywnej formie pliku. Udostępnienie Modelu następuje poprzez przesłanie pliku na serwer Operatora za pomocą prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 4. Momentem skierowania Zlecenia jest zarejestrowanie przesłanego Modelu w systemie Operatora.
 5. W zakresie treści cyfrowych, termin dostarczenia takich treści wynosi 14 dni, od daty przyjęcia zlecenia.
 6. Użytkownik może każdorazowo, poza opcjami planu subskrypcyjnego zlecić Serwisowi, indywidualną wycenę usług, poprzez skorzystanie z zakładki „Wyceń i zamów model” i uzupełnienie wymaganych pól, bądź kontakt z Operatorem. Istnieje ponadto możliwość skorzystania z opcji opłaty wyłącznie za Wyświetlenia.
 7. Operator, po otrzymaniu zlecenia indywidualnej wyceny, niezwłocznie przekazuje Użytkownikowi odpowiedź poprzez zamieszczenie oferty wraz z innymi niezbędnymi informacji w zakładce „Wyceń i zamów model”, a także przesyła ofertę w formie pliku pdf na adres e-mail Użytkownika lub podmiotu zainteresowanego.
 8. Użytkownik lub podmiot zainteresowany, może przedstawioną ofertę odrzucić, lub zaakceptować. Działanie to wykonać może poprzez podjęcie niżej opisanych działań w Serwisie, bądź potwierdzenie przyjęcia oferty z zachowaniem formy dokumentowej.
 9. Użytkownik, zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z przedstawioną przez Operatora ofertą przed jej przyjęciem, bądź odrzuceniem. Celem uniknięcia pomyłek, czy wątpliwości, po kliknięciu opcji „zaakceptuj ofertę” wyświetli się dodatkowe okno, w którym wyświetlona zostanie pełna oferta będąca przedmiotem akceptacji. By ją finalnie zaakceptować Użytkownik musi ponownie kliknąć w przycisk z napisem „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 10. Po zaakceptowaniu oferty, Operator przystępuje do wykonania zlecenia.
 11. Serwis po wykonaniu zleconych działań, poinformuje Użytkownika drogą mailową, a także poprzez zamieszczenie w Serwisie, rezultatu podjętych działań. By pobrać pliki będące przedmiotem zlecenia Użytkownik musi kliknąć na pozycje „Zobacz i zapłać”. Użytkownikowi wyświetlona zostanie kolejna karta, gdzie prezentowane będą rezultaty zlecenia.
 12. Użytkownik zobowiązany jest zbadać, czy zamieszczone pliki wykonane zostały zgodnie z przedmiotem zlecenia, zaś w przypadku zastrzeżeń, zgłosić je poprzez kliknięcie przycisku „Zgłoś uwagi”. W przypadku braku uwag, Użytkownik przyjmuje przedmiot zlecenia, poprzez kliknięcie przycisku „Zapłać”. Prawidłowe uiszczenie płatności umożliwia Użytkownikowi pobranie plików będących przedmiotem zlecenia.
 13. Użytkownik dokonując płatności, oświadcza, iż usługa została wykonana w sposób pełni prawidłowy, zgodnie z oczekiwanym przez niego rezultatem i zrzeka się wszelkich przysługujących mu praw do reklamowania przedmiotu zlecenia, z tym zastrzeżeniem jednak, iż postanowienie to nie dotyczy wad/usterek, których wykrycie było niemożliwe (niewykonalne) przed dokonaniem płatności, bądź gdy przepisy imperatywne uniemożliwiają ograniczenie odpowiedzialności Operatora.
 14. Użytkownik, nie może w żaden sposób korzystać z plików będących przedmiotem zlecenia, bez uprzedniego pełnego uiszczenia opłaty.
 15. Użytkownik, który użytkuje plik (pliki) będące przedmiotem zlecenia, bez uiszczenia opłaty, zostanie obciążony opłatą w wysokości 1000 zł za każdy plik, z tytułu bezumownego korzystania, za każdy dzień użytkowania (za użytkowanie rozumie się także pobranie, przechowywanie pliku, bez jego dalszego rozpowszechniania, czy innego użycia)

§ 7. Zasady realizacji Zleceń

 1. Po udostępnieniu Modelu przez Użytkownika, Model ten zostaje przetworzony przez system partnera biznesowego Operatora.
 2. Model udostępniony przez Użytkownika zostaje poddany szeregowi operacji zmieniających jego oryginalną formę, polegających m.in. na:
  • zmianie rozmiaru pliku,
  • edycji geometrii pliku,
  • zmiany struktury reprezentacji modelu,
  • imporcie i eksporcie pliku do innych formatów,
  • przechowywaniu pliku w formie oryginalnej,
  • przechowywaniu kopii pliku.
 3. Model przetworzony do nowego formatu, stanowiącego jego finalną formę (plik końcowy), zostaje następnie udostępniony Użytkownikowi za pomocą linku URL. Każda osoba posiadająca wygenerowany w ten sposób link URL posiada możliwość pobierania i wyświetlania udostępnionych plików końcowych przy pomocy telefonu lub komputera.
 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody Użytkownika na:
  • przechowywanie przez Operatora udostępnionych modeli oryginalnych,
  • przechowywanie przez Operatora modeli przetworzonych,
  • obróbkę (zmianę) modeli oryginalnych,
  • wykorzystywanie udostępnionych modeli w celach poprawienia jakości pracy Systemu,
  • przenoszenie udostępnianych przez Użytkownika modeli pomiędzy Serwerami oraz krajami,
  • zbieranie informacji o udostępnionych modelach na temat ich rodzaju, rozmiaru, liczby poligonów czy liczby wyświetleń.
 5. W przypadku, w którym Użytkownik dokona modyfikacji usług, w wyniku czego, ograniczona zostanie pojemność przechowywanych , czy udostępnianych plików, Operator usunie lub zablokuje nadliczbowe pliki do wartości wynikającej z modyfikacji, rozpoczynając usuwanie lub blokowanie od najnowszych plików, do momentu osiągnięcia ich ilości zgodnej z dokonaną modyfikacją.

§ 8. Odmowa lub zawieszenie realizacji zlecenia czy dalszego świadczenia usług

 1. Operatorowi przysługuje prawo odmowy wykonania Zlecenia w przypadku, gdy Model udostępniony przez Użytkownika posiada charakter obraźliwy, uznany powszechnie za wulgarny lub jego udostępnienie narusza lub może naruszać prawa osób trzecich, a także, gdy działania Użytkownika mogą wpływać na nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 2. Operator może odmówić realizacji Zlecenia, bądź dalszego świadczenia usług, albo uzależnić ich realizacje, czy dalsze wykonywanie od uiszczenia dodatkowej opłaty (w wysokości 2 zł, za każde rozpoczęte 1000 wyświetleń pliku), w sytuacji, w której co najmniej dwukrotnie przekroczono limity określone w planie subskrypcyjnym, bądź wycenie indywidualnej.
 3. Odmowa realizacji Zlecenia następuje na podstawie oświadczenia Operatora w drodze elektronicznej skierowanego do Użytkownika, w którym przedstawione będzie uzasadnienie odmowy. Na tej samej podstawie Operator, wedle własnego wyboru, ma także prawo do usunięcia konta użytkownika Serwisu, bądź usunięcia wgranych przez Użytkownika plików, a także efektów pracy Serwisu.
 4. Operator ma prawo zawiesić świadczenie usług, które nie zostały opłacone w pełni, do czasu uiszczenia pełnej opłaty.
 5. Operator ma prawo zawiesić świadczenie usług, w przypadku wykrycia anomalii związanych z plikiem (plikami), co do których świadczy usługi, do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Rozdział 4
Postanowienia dodatkowe

§ 9. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności See My Model, udostępnioną na stronie Serwisu pod adresem www.seemymodel.com zakładce Polityka Prywatności.
 3. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych jest udostępniona na stronie Serwisu pod adresem: www.seemymodel.com w zakładce Klauzula Informacyjna RODO.

§ 10. Informacje handlowe i newsletter

Przesyłanie do Użytkownika Newslettera drogą elektroniczną na podany adres e-mail jest możliwe po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody.

§ 11. Prawa autorskie

 1. Użytkownik, który przesyła Model na serwer Serwisu oświadcza, że plik ten jest jego własnością oraz, iż posiada pełnie praw umożliwiających mu zlecenie świadczenia usług przez Operatora.
 2. Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, z prawem do udzielania dalszych sublicencji celem wykonania żądanych przez użytkowania działań i upoważnia go do publikacji, powielania i rejestrowania Modeli na nośnikach elektronicznych, niezależnie od zasięgu terytorialnego.
 3. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń wysuwanych przez osoby trzecie względem autorskich praw majątkowych dotyczących plików przesyłanych przez Użytkownika.
 5. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać udzieloną licencję poprzez poinformowanie Operatora listem poleconym lub drogą elektroniczną na contact@seemymodel.com.
 6. Operatorowi przysługują wszystkie majątkowe prawa autorskie do wszystkich utworów stworzonych w ramach realizacji usług.
 7. Korzystanie z Serwisu nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika praw na dobrach niematerialnych do utworów przekazanych w związku z usługami świadczonymi w Serwisie, ani nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika żadnych majątkowych praw autorskich do takich utworów.
 8. Użytkownik, zwalnia (zwolni na przyszłość, przejmie na siebie odpowiedzialność), w możliwie najszerszym przewidzianym prawem zakresie Operatora, od odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich wynikające z działania Użytkownika, w szczególności w aspekcie naruszenia praw autorskich, co oznacza, iż w szczególności zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia skierowane przez osoby trzecie do Operatora, włączając w to wszelkie odszkodowania, zadośćuczynienia, kary, grzywny i inne należności wynikające z powyższego tytułu.

Rozdział 5
Serwis internetowy

§ 13. Warunki zawierania umów w Serwisie

 1. Zawarcie Umowy jest dobrowolne.
 2. Umowa pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem zawierana jest w formie elektronicznej w drodze wypełnienia formularza założenia Konta w Serwisie, na podstawie którego Użytkownik może:
  • Wykupić Subskrypcję pod adresem www.app.seemymodel.com;
  • Wykupić usługi pod adresem www.app.seemymodel.com;
  • Dokonać indywidualnego zamówienia, po uprzednim dokonaniu wyceny;
  • Korzystać z nieodpłatnej funkcjonalności serwisu.
 3. W przypadku, w którym w wyniku dokonania indywidualnej wyceny zaproponowane w treści oferty warunki, stoją w sprzeczności z treścią niniejszego regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia oferty, w pozostałym zaś zakresie zastosowanie mają przepisy regulaminu.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Stripe Payments Europe, Ltd., spółka zarejestrowana w Irlandii z siedzibą pod adresem 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin.
 5. Subskrypcja odnawiana jest co miesiąc/rok, a Operator, za pośrednictwem podmiotu świadczącego obsługę płatności online, automatycznie pobiera opłatę miesięczną z karty kredytowej/debetowej Użytkownika, przez cały okres obowiązywania Umowy do czasu jej rozwiązania.
 6. Czas realizacji zamówienia (uruchomienia usługi) jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 7. W przypadku uruchomienia płatnej Subskrypcji dostępne formy płatności to:
  Karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 8. Operator, w przypadku zmiany danych środka płatniczego, nadpisuje wszelkie uprzednio wprowadzone metody płatności, tym samym wszelkie płatności dokonywane będą za pomocą ostatniego, prawidłowego wskazanego przez Użytkownika środka płatniczego.
 9. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności (tożsamej karty płatniczej, czy numeru rachunku bankowego), jakiego użyto do jej dokonania.
 10. Operator niezwłocznie po zawarciu Umowy przesyła drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika: potwierdzenie zawarcia Umowy, Regulamin See My Model, Klauzulę Informacyjną RODO, a po pozytywnej autoryzacji płatności – fakturę VAT/rachunek.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT/rachunków w formacie PDF, drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail. Użytkownik ma możliwość pobrania faktur VAT/rachunków w formacie PDF z poziomu ustawień konta.

§ 14. Reklamacje oraz pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

 1. Reklamacje dotyczące wykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia należy zgłaszać Operatorowi wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: contact@seemymodel.com Reklamacje mogą zgłaszać Użytkownicy Serwisu.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji na wskazany w ust. 1 adres e-mail.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 4. Użytkownik, będący Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład:
  • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłe z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
  • uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich między nim, a Operatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Operatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Porady udzielane są przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220.
  • o na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowych lub pozasądowego rozwiązania sporów wskazanych przez Konsumenta. Jednocześnie Operator informuje, o Platformie ODR (interaktywna strona internetowa stanowiąca jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór ODR ― Online Dispute Resolution) https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 5. Dodatkowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 6. Konsumentowi przysługują uprawnienia, opisane w powszechnie obowiązujących przepisach o odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, opisane w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

§ 15. Prawo konsumenta do odstąpienia od Umowy

 1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem.
 2. Użytkownik może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.
 3. Operator zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: contact@seemymodel.com, zaś wiadomość powinna pochodzić z adresu e-mail podanego przy zakładaniu konta w Serwisie, co do którego Konsument korzysta z prawa do odstąpienia.
 4. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W razie odstąpienia od Umowy, Operator ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności za wykupioną wcześniej subskypcję.
 6. Zwrotu płatności Operator dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył, chyba że Użytkownik zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, a Operator ma prawną możliwość dokonania zwrotu przy użyciu innego środka płatności. Za prawne ograniczenie, poczytuje się także postanowienia umowy Operatora z Podmiotem obsługującym płatności.
 7. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik traci prawo odstąpienia od Umowy.

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowiący integralną część Umowy zawieranej z Użytkownikiem obowiązuje od dnia 23.02.2023 r.
 2. Regulamin, jak również sposób działania Serwisu, w tym np. forma i system płatności mogą zostać zmienione. Zmiany te mogą wynikać z konieczności dostosowania regulaminu do obowiązującego prawa, zmiany modelu biznesowego, wprowadzenia ulepszeń i modyfikacji działalności Serwisu.
 3. O zmianach Regulaminu oraz sposobu działania Serwisu Użytkownicy zostaną powiadomieni w formie elektronicznej na podane adresy e-mail. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika zaakceptowane.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Operator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce skutecznie zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 5. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.W takim przypadku Strony w dobrej wierze dołożą starań, by nieważny zapis zastąpić prawnie wiążącym zapisem, możliwie najbliżej odzwierciedlającym intencje zakwestionowanego zapisu.

© 2022 See My Model. All Rights Reserved.