Projekty dofinansowane z funduszy UE.Unia Europejska Union

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu See My Model jest See My Model Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-540) przy ul. Żurawiej 71, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000853984, NIP: 9662142028, REGON: 38672518400000.
 2. Z Administratorem można skontaktować się mailowo pod adresem contact@seemymodel.com, pisemnie na adres: See My Model Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie www.seemymodel.com.
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu See My Model są przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy osób, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług elektronicznych w ramach serwisu internetowego www.seemymodel.com tj. osób, które dokonały rejestracji w ww. serwisie internetowym, osób, które zgłosiły żądanie podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz osób, które wykupiły płatną subskrypcję,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – dotyczy osób, których dane osobowe zostały przekazane Administratorowi w związku ze świadczeniem usług elektronicznych, a także osób, które nie są zarejestrowanymi użytkownikami serwisu See My Model oraz kontaktują się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej serwisu www.seemymodel.com , poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez pocztę tradycyjną.
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  • wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej z Administratorem w ramach rejestracji użytkowników w prowadzonym przez Administratora serwisie internetowym See My Model,
  • zmienianiu oryginalnej formy modeli (plików 3D) udostępnionych przez Użytkowników serwisu,
  • przechowywaniu udostępnionych modeli oryginalnych oraz modeli przetworzonych,
  • wykorzystywaniu udostępnionych modeli w celach poprawienia jakości pracy systemu,
  • przenoszenia udostępnianych przez Użytkowników modeli pomiędzy serwerami oraz krajami,
  • zbieraniu informacji o udostępnionych modelach na temat ich rodzaju, rozmiaru, liczby poligonów czy liczby wyświetleń,
  • w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora.
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na świadczeniu usług elektronicznych na rzecz użytkowników serwisu See My Model w szczególności poprzez umożliwienie korzystania z platformy, za pośrednictwem której użytkownicy ci będą mieli możliwość przetwarzania plików do nowego, rozszerzonego formatu oraz wyświetlania ich za pomocą wygenerowanego linku URL.
 6. Odbiorcami danych osobowych użytkowników mogą być pracownicy Administratora, sądy powszechne, sądy administracyjne, organy administracji publicznej, podmioty świadczące na rzecz Administratora w szczególności usługi telekomunikacyjne, informatyczne i księgowe oraz inne podmioty, które muszą zostać dopuszczone do przetwarzania danych osobowych użytkowników w celu należytego wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 7. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Jeżeli wyraźnie zgodziłeś się na to, możemy przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, które staną się odrębnymi Administratorami danych - to znaczy, że będą sami decydować o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych. Takimi podmiotami mogą być na przykład banki danych, takie jak Acxiom, czy inne podmioty.
 9. Dane osobowe użytkowników serwisu będą przetwarzane najkrócej, jak to możliwe. Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:
  • w przypadku, gdy dane użytkowników serwisu są przetwarzane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  • jeżeli użytkownik serwisu wyraził zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, Jego dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Niego zgody,
  • dane przetwarzane w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu będą przetwarzany, dopóki trwać będzie wskazany interes. W szczególnych przypadkach, którymi są przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, dane użytkowników serwisu będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Nich sprzeciwu.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikom serwisu przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych przez użytkownika serwisu:
  • jest niezbędne oraz stanowi warunek zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz jej należytego wykonania - dotyczy osób, z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie usług elektronicznych lub na żądanie których podjął czynności zmierzające do zawarcia tej umowy oraz osób, które wykupiły płatną subskrypcję,
  • jest niezbędne w celu odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora – dotyczy osób które nie są użytkownikami serwisu oraz kontaktują się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej www.seemymodel.com, poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez pocztę tradycyjną.
 12. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności serwisu See My Model opublikowanej na stronie internetowej serwisu w zakładce „Polityka Prywatności”.

© 2022 See My Model. All Rights Reserved.